Uczelnia Liderów

Program adresowany jest do studentów obcokrajowców, odnoszących sukcesy w nauce, ambitnych, działających na rzecz Uczelni, aktywnych w zakresie działalności naukowej, społecznej, kulturalnej oraz kandydatów na studentów WSG.

Kryteria

 • złożenie wniosku (dostępny na dole strony) wraz z Planem Rozwoju Indywidualnego, do 10 października w semestrze zimowym / 10 marca w semestrze letnim, do Biura Rekrutacji Międzynarodowej, budynek C, pok. 007, lub Dziale Spraw Studenckich(Dziekanat , budynek G pokój 005)
 • rozstrzygnięcie: w ciągu 10 dni od daty złożenia wniosku
 • podpisanie aneksu do umowy o naukę: w ciągu 7 dni od daty otrzymania informacji  zakwalifikowaniu do programu
 • znajomość języka polskiego na poziomie B1
 • podstawowa wiedza o Polsce
 • złożenie przez studentów sprawozdania po semestrze studiów( w semestrze zimowym do 15 marca a letnim do 10 października

Zasady uczestnictwa

 •  udokumentowanie dotychczasowych osiągnięć kandydata podczas nauki w szkole   średniej,
 •  zaliczenie przez studenta kolejnego semestru w regulaminowym (pierwszym)   terminie
 •  aktywna działalność w Zrzeszeniu Studentów z Zagranicy oraz innych   organizacjach studenckich i   kołach naukowych
 •  uzyskanie średniej ocen co najmniej 4,0 za ostatni semestr
 •  udział w wolontariacie
 •  dodatkowym atutem jest udział w projektach międzynarodowych – ERASMUS,     intensywnych kursach, praktykach zagranicznych, Grze w przedsiębiorstwo
 •  student powinien wykazać się aktywnością w następujących obszarach:   naukowym, organizacyjnym i społecznym, kulturalnym lub sportowym


Pakiet korzyści

 • możliwość otrzymania zniżki w czesnym na semestr studiów do 50 %
 • opieka tutora
 • możliwość skorzystania z Indywidualnej Organizacji Studiów (decyduje Komisja powołana przez Kanclerza WSG)
 • student może otrzymać zniżkę w opłatach za szkolenia lub udział w innych formach edukacyjnych
 • może brać udział w Programie Międzynarodowym WSG
 • może otrzymać dofinansowanie z Uczelni na wyjazdy konferencyjne i szkolenia
 • studenci mogą uczestniczyć w wyjeździe integracyjnym organizowanym raz w roku przez Uczelnię
 • jeden raz w semestrze mogą uczestniczyć w warsztatach szkoleniowych.
 • student może korzystać na preferencyjnych zasadach z oferty praktyk i staży (w szczególności zagranicznych)
 • uczestnik programu UL otrzymuje certyfikat potwierdzający udział i osiągnięcia w programie
 • certyfikat umożliwia przystąpienie bez warunków wstępnych do Programu Absolwent VIP

 

Do pobrania

 


Opiekun: doc. Anna Fatz-Grupka

Kontakt: anna.fatz@byd.pl 

rafal.bagrowski@byd.pl

 

stypendia WSG Copyright © Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy