Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Pośród Studentów Wyższej Szkoły Gopodarki, możemy z dumą zaprezentować tych, którzy otrzymali niniejsze stypendium, oto oni:


Rok akademicki 2020/2021:

Zuzanna Dreier na kierunku wychowanie fizyczne

Kamila Przybyła na kierunku menadżer sportu

Eliza Wcisłak na kierunku psychologia kliniczna

Helena Irena Wiśniewska na kierunku wychowanie fizyczne

 

Rok akademicki 2019/2020:

Małgorzata Irena Pujszo na kierunku pedagogika


Rok akademicki 2018/2019:

Piotr Mazur na kierunku turystyka i rekreacja

Marcin Sobieraj na kierunku turystyka i rekreacja

Dominika Włodarczyk na kierunku turystyka i rekreacja


Rok akademicki 2017/2018:

Klaudia Breś na kierunku wychowanie fizyczne

Dominika Włodarczyk na kierunku wychowanie fizyczneChcesz dołączyć do grona osób uhonorowamych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego?

Specjalnie dla Was opisaliśmy calą procedurę składania wniosków:

 

Informacja na temat stypendiów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za znaczące osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2019/2020

 

1. Podstawa prawna

 

Kwestie przyznawania stypendiów ministra dla studentów regulują przepisy:

 • art. 93 ust. 1-3, art. 359, art. 361 i art. 363 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.)
 • rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców (Dz. U. poz. 658).

 

2. Warunki otrzymania stypendium

 

2. 1. Warunki określone w ustawie – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Stypendium ministra może otrzymać student wykazujący się:

 • znaczącymi osiągnięciami naukowymi lub artystycznymi związanymi ze studiami
 • znaczącymi osiągnięciami sportowymi.

Student kształcący się równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymać stypendium tylko na jednym, wskazanym przez niego kierunku.

Stypendium ministra przysługuje na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich.

Stypendium nie przysługuje studentowi:

 • jeżeli od rozpoczęcia przez niego studiów upłynęło 6 lat,
 • posiadającemu tytuł zawodowy:
  - magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,
  - licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.

 

2. 2. Rodzaje znaczących osiągnięć studenta

Za znaczące osiągnięcia naukowe studenta uważa się:

 • autorstwo lub współautorstwo monografii naukowej lub rozdziału w monografii naukowej wydanej przez wydawnictwo ujęte w wykazie wydawnictw sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
 • autorstwo lub współautorstwo artykułu naukowego opublikowanego w czasopiśmie naukowym lub w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych, ujętych w wykazie tych czasopism i materiałów sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 ustawy (w roku 2019 jako znaczące osiągnięcie może zostać przedstawione autorstwo lub współautorstwo artykułu naukowego opublikowanego w czasopiśmie naukowym ujętym w wykazie czasopism naukowych ogłoszonym przez ministra właściwego do spraw nauki zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki , tj. dotychczasowy wykaz czasopism naukowych – część A, B i C),
 • znaczący udział w projekcie badawczym o wysokim poziomie innowacyjności, realizowanym przez uczelnię, w której student odbywa lub odbywał kształcenie, w tym udział w projekcie badawczym finansowanym w ramach konkursu ogólnopolskiego lub międzynarodowego,
 • autorstwo i wygłoszenie referatu naukowego dotyczącego badań naukowych o wysokim poziomie innowacyjności na ogólnopolskiej lub międzynarodowej konferencji naukowej o wysokim prestiżu zorganizowanej przez podmiot, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy, zagraniczną uczelnię lub zagraniczną instytucję naukową,
 • uzyskanie nagrody indywidualnej lub znaczący udział w powstaniu osiągnięcia, za które uzyskano nagrodę zespołową w konkursie o wysokim prestiżu i o zasięgu międzynarodowym, w którym uczestniczyli studenci uczelni co najmniej z pięciu państw, z wyłączeniem konkursów organizowanych w ramach międzynarodowych konferencji naukowych.

Za znaczące osiągnięcia artystyczne studenta uważa się:

 • autorstwo lub wykonanie utworu muzycznego lub innej formy muzycznej zaprezentowanych na przeglądzie, festiwalu lub koncercie o wysokim prestiżu i o co najmniej krajowym zasięgu,
 • autorstwo lub znaczący wkład autorski utworów muzycznych nagranych na płycie wydanej przez firmę producencką o wysokim prestiżu,
 • znaczący udział w powstaniu utworu audiowizualnego, w tym filmowego, zaprezentowanego na przeglądzie lub festiwalu o wysokim prestiżu i o co najmniej krajowym zasięgu lub w obiegu kinowym lub telewizyjnym, w tym reżyseria, montaż, autorstwo scenografii lub zdjęć, odegranie pierwszo- lub drugoplanowej roli,
 • znaczący udział w powstaniu spektaklu teatralnego, operowego, operetkowego, baletowego lub musicalowego, zaprezentowanego na przeglądzie lub festiwalu o wysokim prestiżu i o co najmniej krajowym zasięgu lub w obiegu telewizyjnym, w tym reżyseria,
 • autorstwo scenografii, odegranie pierwszo- lub drugoplanowej roli;
 • autorstwo formy choreograficznej zaprezentowanej na przeglądzie lub festiwalu o wysokim prestiżu i o co najmniej krajowym zasięgu lub w obiegu telewizyjnym;
 • autorstwo dzieła plastycznego lub architektonicznego zaprezentowanego na wystawie lub w galerii o wysokim prestiżu albo w przestrzeni publicznej;
 • indywidualną autorską wystawę plastyczną zorganizowaną przez instytucję kultury o wysokim prestiżu;
 • uzyskanie nagrody indywidualnej lub znaczący udział w powstaniu osiągnięcia, za które uzyskano nagrodę zespołową w konkursie, na przeglądzie lub festiwalu muzycznym, teatralnym, filmowym, plastycznym lub architektonicznym o wysokim prestiżu i o zasięgu międzynarodowym.

Za znaczące osiągnięcia sportowe studenta uważa się zajęcie w:

 • sportach olimpijskich, paraolimpijskich lub objętych programem igrzysk głuchych, w rywalizacji indywidualnej albo drużynowej, w których działają polskie związki sportowe, o których mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263 i 1669), co najmniej:
  - szesnastego miejsca w igrzyskach olimpijskich, igrzyskach paraolimpijskich lub igrzyskach głuchych,
  - ósmego miejsca w mistrzostwach świata,
  - szóstego miejsca w mistrzostwach Europy,
  - trzeciego miejsca w młodzieżowych mistrzostwach świata lub Europy,
  - pierwszego miejsca w mistrzostwach Polski rozgrywanych w kategorii seniora,
  - miejsca, o którym mowa w lit. b–e, w zawodach organizowanych dla osób niepełnosprawnych;
 • rywalizacji indywidualnej albo drużynowej w sportach, w których działają polskie związki sportowe, o których mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, co najmniej trzeciego miejsca w:
  - uniwersjadzie,
  - akademickich mistrzostwach świata,
  - akademickich mistrzostwach Europy,
  - Europejskich Igrzyskach Studentów.

 

2. 3. Sposób udokumentowania znaczących osiągnięć

Osiągnięcia są dokumentowane w postaci pisemnej, w formie:

a) w przypadku osiągnięć naukowych:
- stron monografii naukowej lub czasopisma naukowego, zawierających imiona i nazwisko autora albo imiona i nazwiska autorów, tytuł monografii naukowej lub artykułu naukowego, nazwę wydawnictwa, miejsce wydania, miesiąc i rok wydania, ISBN, eISBN, ISSN, eISSN, ISMN lub DOI,
- oświadczeń współautorów monografii naukowej, rozdziału w monografii naukowej albo artykułu naukowego o procentowym wkładzie autorskim studenta w monografię naukową, rozdział w monografii naukowej albo artykuł naukowy – w przypadku współautorstwa,
- oświadczenia kierownika projektu badawczego zawierającego informacje o numerze, źródle finansowania, okresie trwania i celu projektu, roli pełnionej przez studenta w projekcie i zakresie realizowanych przez niego zadań oraz o efektach projektu,
- programu konferencji naukowej lub materiału pokonferencyjnego, zawierającego imiona i nazwiska prelegentów oraz nazwy reprezentowanych przez nich uczelni,
- oświadczenia studenta o autorstwie i wygłoszeniu referatu naukowego,
- dyplomu lub innego dokumentu potwierdzającego uzyskanie nagrody w konkursie,
- oświadczenia kierownika zespołu albo oświadczeń członków zespołu o procentowym udziale studenta w powstaniu osiągnięcia – w przypadku nagrody zespołowej;

b) w przypadku osiągnięć artystycznych:
- broszury festiwalowej, plakatu filmowego albo programu koncertu, wystawy lub spektaklu,
- oświadczenia organizatora prezentacji dzieła artystycznego,
- dyplomu lub innego dokumentu potwierdzającego uzyskanie nagrody w konkursie,
- oświadczenia kierownika zespołu albo oświadczeń członków zespołu o procentowym udziale studenta w powstaniu osiągnięcia – w przypadku nagrody zespołowej;

c) w przypadku osiągnięć sportowych – oświadczenia właściwego polskiego związku sportowego albo Akademickiego Związku Sportowego o uzyskanym przez studenta wyniku sportowym.

 

3. Tryb składania wniosku o stypendium

 

3. 1. Wnioskodawca stypendium
Wnioskodawcą jest wyłącznie rektor uczelni.

Tryb przedstawiania przez studentów swoich kandydatur określa uczelnia (tryb ten nie jest określony w rozporządzeniu).

O przedstawieniu Ministrowi wniosku o przyznanie danemu studentowi stypendium decyduje rektor uczelni. Rektor może nie przesłać wniosku, który nie spełnia warunków formalnych lub nie zawiera żadnego ze znaczących osiągnięć wymienionych w rozporządzeniu.

3. 2. Okres, z którego mogą być podawane osiągnięcia we wniosku
We wniosku należy wskazać wyłącznie osiągnięcia uzyskane w okresie studiów od dnia:

a) rozpoczęcia studiów – w przypadku studenta studiów pierwszego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich,
b) rozpoczęcia studiów pierwszego stopnia poprzedzających studia drugiego stopnia – w przypadku studenta studiów drugiego stopnia,
c) 1 października roku akademickiego, w którym studentowi przyznano ostatnie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia, na podstawie art. 181 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.)
– do dnia 30 września 2019 r.

We wniosku nie należy wykazywać osiągnięć uzyskanych w okresie urlopów od zajęć lub innych przerw udzielonych zgodnie z regulaminem studiów.

3. 3. Sporządzanie wniosku
Wniosek może sporządzić student lub uczelnia.Ministerstwo przygotowało szablony wniosku, w tym generator prawidłowych opisów osiągnięć – do wykorzystania przez studentów i uczelnie.Po wypełnieniu wniosku w edytorze tekstowym należy go zapisać w formacie PDF (nie wolno skanować wydrukowanych wniosków do formatu PDF)UWAGA! Plik PDF powinien mieć nazwę: „wniosek stypmin skrótuczelnia nazwisko imię.pdf” (bez polskich znaków), np. „wniosek stypmin UXY Kowalski Michal.pdf”

3. 4. Przygotowanie załączników do wniosku
Wraz z wnioskiem o przyznanie stypendium wymagane jest również dołączenie dokumentów potwierdzających uzyskanie znaczących osiągnięć w działalności naukowej (pkt. 2. 3. niniejszej informacji).

Powinien być to osobny plik PDF zawierający skany osiągnięć – z opisaniem, którego osiągnięcia dotyczy dany skan, np. „1c – skan stron publikacji X”.

W celu zmniejszenia objętości pliku PDF zawierającego ww. załączniki, należy stosować następujące zasady:

a) w przypadku publikacji – wystarczą tylko strony zawierające imię i nazwisko autora albo imiona i nazwiska autorów, tytuł monografii naukowej lub artykułu naukowego, nazwę wydawnictwa, miejsce wydania, miesiąc i rok wydania, ISBN, eISBN, ISSN, eISSN, ISMN lub DOI, tj. pierwsze kilka stron zawierające opis książki/czasopisma i spis treści; nie jest wymagana treść rozdziału w monografii czy treść artykułu – nie należy jej skanować,
b) w przypadku oświadczeń współautorów o wkładzie autorskim – możliwe są dwie formy oświadczenia – indywidualne lub zbiorowe - w przypadku braku kontaktu ze współautorem albo innych obiektywnych przyczyn braku tego dokumentu należy opisać w załączniku przyczyny braku oświadczenia danego współautora,
c) w przypadku referatów z konferencji nie jest wymagane przedstawienie treści referatu czy też certyfikatu uczestnictwa w konferencji – wystarczy oświadczenie studenta o autorstwie (100%) i samodzielnym wygłoszeniu referatu (ze wskazaniem nazwy konferencji i tytułu referatu) oraz program konferencji lub materiał pokonferencyjnego (np. książka abstraktów), w których widoczne będą imiona i nazwiska prelegentów oraz nazwy reprezentowanych przez nich uczelni,
d) w przypadku dużej objętości pliku zawierającego program konferencji naukowej lub materiału pokonferencyjnego – można zastąpić tę informację linkiem (www) do strony konferencji lub strony z materiałem pokonferencyjnym;
e) w przypadku osiągnięć artystycznych – nie należy dołączać skanów przedstawiających dzieła artystyczne (np. obraz, zdjęcie, etc.); wymagane są przede wszystkim broszury lub programy z festiwalu, koncertu, wystawy lub potwierdzenia prezentacji dzieł przez organizatorów (a więc głównie dokumenty tekstowe).

Do wniosku obowiązkowo dołączane jest również oświadczenie studenta (osobny plik PDF – skan) potwierdzające, że informacje zawarte we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego danych osobowych.

UWAGA! W przypadku braku powyższych załączników do wniosku, organ wystąpi o ich uzupełnienie w trybie art. 64 § 2 Kpa, tj. poprzez wezwanie wnoszącego do usunięcia braków w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż siedem dni, z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

3. 5. Tryb przekazania wniosku do ministra

3. 5. 1. Przygotowanie wniosku do wysyłki przez uczelnię
Przed przesłaniem wniosku każdy plik w formacie PDF (tj. każdy wniosek studenta – z wyjątkiem załączników) powinien być opatrzony podpisem zaufanym albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym (dokument elektroniczny).

UWAGA! Wniosek może podpisać elektronicznie wyłącznie rektor uczelni albo osoba przez niego upoważniona. Pełnomocnictwo rektora powinno wskazywać, że dana osoba jest upoważniona do składania wniosków o przyznanie studentom stypendium ministra za znaczące osiągnięcia.

3. 5. 2. Wysłanie wniosków przez uczelnię do Ministra
Wnioski o przyznanie stypendiów przesyła się na elektroniczną skrzynkę podawczą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za pomocą systemu ePUAP, korzystając z informacji zawartych na stronie internetowej MNiSW.

Adres do skrzynki ePUAP Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: /MNISW/SkrytkaESP

Ministerstwo sugeruje przekazanie wszystkich wniosków z uczelni jednorazowo lub w przypadku dużej liczby wniosków – przekazanie ich stopniowo po kilkanaście wniosków w jednym pakiecie – w zależności od rozmiaru plików.

Przekazując pakiet wniosków uczelnia powinna dołączyć:

a) wnioski w postaci plików PDF (podpisane elektronicznie):
- osobno wniosek (opisany jako „wniosek stypmin skrótuczelnia_nazwisko imię.PDF”) – podpisany elektronicznie,
- osobno załącznik ze skanem oświadczenia (opisany jako „wniosek stypmin skrótuczelnia nazwisko imię - oswiadczenie.PDF”,
- osobno załącznik z dokumentami potwierdzającymi osiągnięcia (opisany jako „wniosek stypmin skrótuczelnia nazwisko imię - zalaczniki.PDF”,
b) wykaz wniosków z uczelni – wzór: SdS 2019 (4) wykaz wniosków z uczelni.xlsx,
c) każdorazowo (przy każdym wysyłanym pakiecie) pełnomocnictwo do składania wniosków - jeżeli wniosek złożony jest przez osobę inną niż rektor uczelni.

 

Uwaga! Nie będą rozpatrywane:

a) wnioski, które nie zostały podpisane elektronicznie przez rektora lub osobę upoważnioną,
b) wnioski złożone w postaci papierowej pocztą tradycyjną na adres Ministra,
c) wnioski złożone indywidualnie przez studentów.


Każdy wniosek zawiera klauzulę, zgodnie z którą wnioskodawca wyraża zgodę na przesyłanie korespondencji za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123), w związku ze złożeniem wniosku.
Nie jest możliwa rezygnacja z tego trybu (zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2019 r. poz. 700), wszystkie uczelnie są podmiotami publicznymi. Zgodnie z art. 16 ust. 1a, podmiot publiczny udostępnia elektroniczną skrzynkę podawczą, spełniającą standardy określone i opublikowane na ePUAP przez ministra właściwego do spraw informatyzacji, oraz zapewnia jej obsługę. Zgodnie z art. 39(2) Kpa, w przypadku gdy stroną lub innym uczestnikiem postępowania jest podmiot publiczny, doręczenia dokonuje się na elektroniczną skrzynkę podawczą tego podmiotu).

3. 6. Termin składania wniosku
Wniosek o przyznanie stypendium składa się do ministra według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia do 25 października 2019 r. (do godziny 23:59).

UWAGA! Powyższy termin jest terminem prawa materialnego, a zatem złożenie wniosku po jego upływie nie wywołuje skutków prawnych. Wnioski przesłane z uchybieniem terminu nie podlegają rozpatrzeniu. Ww. termin nie podlega również przywróceniu w trybie art. 58 Kpa.

 

4. Tryb przyznawania stypendium


4. 1. Ocena wniosków
Wnioski o przyznanie stypendiów spełniające wymagania formalne podlegają ocenie merytorycznej, za pomocą metody punktowej.

Na podstawie wyników oceny sporządza się listy rankingowe wniosków o przyznanie stypendiów według liczby przyznanych punktów.

4. 2. Kryteria przyznawania
4. 2. 1. Kryterium formalne:
Stypendium dla studenta na rok akademicki (2019/2020) może zostać przyznane studentowi, który:

a) w poprzednim roku akademickim (2018/2019) zaliczył rok studiów
b) uzyskał wpis na kolejny rok studiów w danym roku akademickim (2019/2020).

Ww. wymogów nie stosuje się do studenta, który w roku złożenia wniosku o przyznanie stypendium (2019) został przyjęty na studia drugiego stopnia (nie obowiązuje już przepis, zgodnie z którym od momentu ukończenia studiów pierwszego stopnia do czasu rozpoczęcia studiów drugiego stopnia nie może upłynąć więcej niż 2 lata).

Ww. wyjątek dotyczy wyłącznie studentów studiów drugiego stopnia. Osoba przyjęta na I rok jednolitych studiów magisterskich nie może ubiegać się o stypendium na I roku tych studiów.

4. 2. 2. Kryteria oceny merytorycznej:
Przy ocenie merytorycznej wniosków o przyznanie stypendiów dla studentów uwzględnia się następujące kryteria:

a) w przypadku osiągnięć naukowych dotyczących:
- monografii naukowej albo artykułu naukowego: rodzaj i formę, procentowy wkład autorski, status i prestiż wydawcy, liczbę punktów w wykazie wydawnictw lub w wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, innowacyjność tematyki badań naukowych, których dotyczy monografia naukowa albo artykuł naukowy,
- projektu badawczego: pełnioną rolę, okres uczestnictwa, liczbę referatów naukowych, monografii naukowych, rozdziałów w monografii naukowej lub artykułów naukowych, zastosowań praktycznych wyników badań naukowych lub prac rozwojowych lub wdrożeń wyników działalności naukowej, będących wynikiem udziału w projekcie, prestiż konkursu, w ramach którego jest finansowany projekt, innowacyjność i znaczenie projektu dla rozwoju danej dziedziny nauki,
- konferencji naukowej: prestiż i zasięg, liczbę reprezentowanych uczelni, liczbę prelegentów posiadających co najmniej stopień doktora, innowacyjność badań naukowych będących tematyką referatu naukowego, status organizatora,
- konkursu: prestiż, uzyskane miejsce, procentowy udział w powstaniu osiągnięcia, za które uzyskano nagrodę zespołową, liczbę uczestników, w tym liczbę zespołów, liczbę reprezentowanych uczelni i państw, status organizatora;

b) w przypadku osiągnięć artystycznych dotyczących:
- dzieła artystycznego: rodzaj i formę, procentowy wkład w jego wykonanie lub autorstwo, status i prestiż wydawcy lub organizatora prezentacji, nowatorstwo, pełnioną rolę w wykonaniu lub prezentacji, okres trwania prezentacji,
- konkursu: prestiż, uzyskane miejsce, procentowy udział w powstaniu osiągnięcia, za które uzyskano nagrodę zespołową, liczbę uczestników, w tym liczbę zespołów, liczbę reprezentowanych państw, status organizatora;

c) w przypadku osiągnięć sportowych: miejsce uzyskane w zawodach, rangę zawodów, rodzaj rywalizacji, kategorię wiekową, udział w powstaniu osiągnięcia, za które uzyskano nagrodę drużynową, obecność dyscypliny sportowej na najbliższych igrzyskach olimpijskich.

4. 3. Termin rozpatrzenia wniosków oraz decyzje w sprawie stypendium
Wnioski o stypendium na rok akademicki 2019/2020 są rozpatrywane w terminie do dnia 31 marca 2020 r.

Podstawą przyznania stypendium jest lista rankingowa wniosków uszeregowana według liczby przyznanych punktów.

Minister może przyznać maksymalnie 840 stypendiów.

Stypendium zostanie przyznane osobom najwyżej ulokowanym na ww. liście rankingowej.

Po rozpatrzeniu wniosków przez Ministra, do wnioskodawców oraz studentów zostaną przesłane decyzje administracyjne w sprawie przyznania albo odmowy przyznania stypendium.

 

5. Wysokość i sposób wypłacania stypendium


Stypendium jest przyznawane na rok akademicki. Maksymalna wysokość stypendium wynosi 17.000 zł. Wysokość stypendium zostanie ustalona w decyzji w sprawie przyznania stypendium.

Stypendium wypłaca studentowi uczelnia ze środków finansowych przekazanych na ten cel przez Ministra.

Stypendium wypłaca się jednorazowo, w terminie 14 dni od dnia zaksięgowania środków na rachunku bankowym uczelni – na wskazany przez studenta rachunek bankowy albo rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej albo w gotówce.

Źródło: https://www.gov.pl/web/nauka/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-za-znaczace-osiagniecia-dla-studentow-na-rok-akademicki-20192020

stypendia WSG Copyright © Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy