Stypendium Rektora dla najlepszych studentów

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów może otrzymać student, który ukończył pierwszy rok studiów pierwszego stopnia oraz posiada:

 • osiągnięcia naukowe,
 • osiągnięcia artystyczne,
 • wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym
 • wysoką średnią ocen za rok studiów.

O stypendium rektora dla najlepszych studentów może ubiegać się student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, jeżeli profil olimpiady jest zgodny z obszarem wiedzy, do którego jest przyporządkowany kierunek studiów.

Aby uzyskać stypendium Rektora dla najlepszych studentów należy złożyć wydrukowany wniosek z ISAPS wraz z dokumentami potwierdzającymi osiągnięcia do Biura Obsługi Stypendiów (budynek G, pokój G004).

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów przyznawane jest na semestr studiów.

Terminy składania wniosku do Biura Obsługi Stypendiów:

 1. na semestr zimowy – do 10 października

 2. na semestr letni – do 20 marca 

Procedury wypełniania wniosków w systemie ISAPS zostaną uruchomione:
10 września
(semestr zimowy) oraz 20 lutego (semestr letni).

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów może otrzymać maksymalnie 10 % studentów każdego kierunku studiów prowadzonego w Uczelni.

Wniosek jest oceniany metodą punktową. Suma punktów decyduje o miejscu w rankingu. Stypendium otrzymują studenci najwyżej ulokowani w ww. rankingu. Na każdym kierunku tworzone są listy rankingowe.

Za osiągnięcia naukowe i artystyczne uważa się w szczególności:

 • aktywność edukacyjna - podjęcie studiów II stopnia nie później niż rok od ukończenia studiów I stopnia
 • bardzo dobra lub dobra ocena na dyplomie ukończenia studiów I stopnia
 • punkty ECTS pozaprogramowe
 • działalność w kole naukowym
 • udział w pracach naukowo-badawczych, w tym projektach aplikacyjnych
 • studia w innej uczelni w ramach programu Erasmus, programów międzyuczelnianych i innych
 • staż naukowy lub wizytę studyjną w innej uczelni lub ośrodku naukowym
 • ukończone inne regularne formy kształcenia (np. studia podyplomowe)
 • praktyki nieobjęte programem nauczania, staże projektowe
 • studia odbywane równolegle na drugim kierunku studiów
 • otrzymane nagrody, wyróżnienia w konkursach międzynarodowych, ogólnopolskich, uczelnianych
 • referaty wygłoszone na konferencji naukowej (międzynarodowej, ogólnopolskiej, uczelnianej)
 • publikowany artykuł naukowy w książce, w tym elektroniczny itp.
 • certyfikaty potwierdzające znajomość języków obcych co najmniej na poziomie B2
 • inne rodzaje osiągnięć naukowych i aktywności naukowej związane z Uczelnią
 • działalność w chórze, zespole instrumentalnym, teatralnym, wokalnym, tanecznym itp.
 • publikacje prac artystycznych (np. album, płyta) lub ich prezentacja publiczna (wystawa, koncert)
 • udział w konkursach, przeglądach, festiwalach artystycznych (na szczeblu międzynarodowym, krajowym, regionalnym)
 • udział w organizacji wydarzenia kulturalnego

Za osiągnięcia sportowe uważa się w szczególności udział w:

 • Igrzyskach olimpijskich lub paraolimpijskich
 • Mistrzostwach Świata
 • Mistrzostwach Europy
 • Uniwersjadzie
 • Mistrzostwach Polski
 • Akademickich Mistrzostwach Świata
 • Akademickich Mistrzostwach Europy
 • Akademickich Mistrzostwach Polski

Plik do pobrania do stypendium rektora dla najlepszych studentów (wymagany!):

 • oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na innym kierunku w tym na innej uczelni

Wymagane dokumenty:

 1. Zaświadczenie z Działu Kształcenia potwierdzające uzyskanie dodatkowych punktów ECTS.
 2. Zaświadczenie z CWZ dotyczące odbycia studiów w innej uczelni w ramach programu Erasmus, programów międzyuczelnianych i innych.
 3. Dyplom ukończenia innych regularnych form kształcenia (np. studiów podyplomowych).
 4. Zaświadczenie z Biura Praktyk Zawodowych potwierdzające odbycie praktyk nieobjętych programem nauczania, staży projektowych.
 5. Zaświadczenie z Dziekanatu dotyczące studiowania równolegle na drugiej specjalności studiów, indywidualny program studiów.
 6. Zaświadczenie z Dziekanatu o studiowaniu równolegle na drugim kierunku studiów.
 7. Zaświadczenia lub dyplomy potwierdzające zajęcie medalowego miejsca w naukowych lub/i artystycznych konkursach, festiwalach lub/i olimpiadach dla studentów.
 8. Zaświadczenia od organizatora konferencji, sympozjum, sesji naukowej, w których będą podane: termin konferencji, sympozjum, sesji naukowej, tytuł wygłoszonego referatu lub tytuły przedstawionego posteru.
 9. Zaświadczenie z wydawnictwa o ukazaniu się wydawnictwa elektronicznego na nośnikach fizycznych (np. CD-ROM, DVD) z podanym numerem ISBN, numerem wydawcy lub kserokopia okładki wydawnictwa umożliwiająca ustalenie autorstwa i rok wydania.
 10. Zaświadczenie z wydawnictwa o ukazaniu się drukiem książki lub kserokopia strony tytułowej i stopki wydawniczej z numerem ISBN; w przypadku rozdziału w książce dodatkowo strona tytułowa rozdziału.
 11. Zaświadczenie z wydawnictwa o ukazaniu się drukiem artykułu w czasopiśmie studenckiego ruchu naukowego, zeszycie naukowym/specjalistycznym/fachowym z podanym numerem ISSN lub kserokopia pierwszej strony artykułu z nazwiskiem autora i stopki wydawniczej czasopisma.
 12. Zaświadczenie wydawnictwa internetowego potwierdzające publikację elektroniczną na stronie WWW z numerem ISSN czasopisma elektronicznego, nazwiskiem autora, tytułem i datą publikacji.
 13. Zaświadczenie od Opiekuna koła naukowego lub organizacji studenckiej o działalności studenta.
 14. Kserokopia artykułu zawierająca nazwisko autora i tytuł artykułu lub pierwsza strona publikacji w wydawnictwie pokonferencyjnym oraz stopka wydawnicza wydawnictwa z podanym numerem ISBN lub ISSN.
 15. Zaświadczenie potwierdzające posiadanie statusu członka kadry narodowej.
 16. Zaświadczenia lub dyplomy potwierdzające zajęcie medalowych miejsc w punktowanych imprezach sportowych.
 17. Zaświadczenia potwierdzające zakwalifikowanie się w drodze eliminacji do zawodów i występy w punktowanych imprezach sportowych.
   

 


 

Studenci, którzy ukończyli studia I stopnia na innej Uczelni – do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o wysokości średniej ocen za ostatni rok studiów (informacja dotyczy tylko studentów ubiegających się o stypendium na studiach drugiego stopnia!).

Studenci przebywający na długoterminowych praktykach, zgrupowaniach sportowych, uczestnicy programu ERASMUS (min. 3 miesiące), którzy z tego powodu mają przedłużoną sesję letnią, mogą składać wnioski do dnia 25 listopada.

Informacje o przyznaniu stypendium zostanie przesłana na iSAPS, tylko do tych studentów, którzy otrzymają stypendium. Studenci mają obowiązek zgłosić się do Biura Obsługi Stypendiów w celu odebrania decyzji.

Wysokość stypendium uzależniona jest od:

 • wysokości dotacji otrzymanej na dany rok budżetowy,
 • fundusz przeznaczony na stypendia Rektora dla najlepszych studentów nie może stanowić więcej niż 40 % środków przeznaczonych łącznie na stypendia Rektora dla najlepszych studentów, stypendia socjalne oraz zapomogi.

Stypendia wypłacane są na konto bankowe podane przez studenta, od października do stycznia w semestrze zimowym oraz od marca do czerwca w semestrze letnim. Kwoty stypendiów gwarantowane są na semestr zimowy, w semestrze letnim kwoty stypendiów mogą ulec zmianie!

UWAGA!

Student kształcący się równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymać stypendium Rektora dla najlepszych studentów, stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, zapomogę i stypendium ministra za wybitne osiągnięcia tylko na jednym, wskazanym przez siebie kierunku. Studenci będą musieli złożyć oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku.

Studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów, nie przysługują świadczenia (stypendium Rektora dla najlepszych studentów, stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia, stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, zapomoga jednorazowa), chyba że kontynuuje on studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, jednakże nie dłużej niż przez okres trzech lat.

 


Stypendium kandydackie SPORTOWE – dla kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne – I stopnia

Mając na celu rozwój posiadanych zdolności i umiejętności oraz umożliwienie ich praktycznego zastosowania. Zarówno w działalności kulturalnej, jak i przedsiębiorczości niezwykle ważny jest udany debiut. Bez odpowiedniego mecenatu finansowego, merytorycznego, technicznego nie trudno zmarnować szansę odkrycia prawdziwego talentu. Skorzystaj z naszej oferty! Przedstawiając dotychczasowe osiągnięcia i propozycje swojej aktywności w Uczelni możesz zdobyć stypendium, które pozwoli Ci zrealizować swoje pasje!
Wnioski (
pobierz wniosek) składane w Biurze Rekrutacji wraz z załącznikami dokumentującymi spełnienie kryteriów stypendium sportowego oraz propozycją wykorzystania kompetencji w trakcie studiów.
Stypendia sportowe przygotowaliśmy dla kandydatów składających podanie na kierunek turystyka i rekreacja, wychowanie fizyczne oraz fizjoterapia.

UWAGA

 • Kandydaci zrzeszeni w klubach i związkach sportowych zobowiązani są złożyć dodatkowo zestawienie o karierze i osiągnięciach sportowych potwierdzone przez klub (stowarzyszenie) lub związek;

 • Kandydaci nie zrzeszeni w klubach i związkach sportowych zobowiązani są złożyć deklarację osiągnięć sportowych. Dodatkowo należy dostarczyć na rozmowę kwalifikacyjną dyplomy potwierdzające znaczące osiągnięcia sportowe;

 • Wszyscy kandydaci są zobowiązani do wypełnienia ankiety.

   

TERMINY I PROCEDURY
I TURA rekrutacji

 • złożenie wniosku – do 16 lipca, po dokonaniu wirtualnej rejestracji na studia należy dostarczyć do Biura Rekrutacji wniosek o przyjęcie do programu wraz z wymaganymi dokumentami;

 • rozmowy kwalifikacyjne – od 18 lipca do 23 lipca;

 • rozstrzygnięcie – do 6 sierpnia;

 • podpisanie umowy o naukę - w ciągu 7 dni od daty otrzymania elektronicznego potwierdzenia o zakwalifikowaniu do stypendium sportowego oraz o przyjęciu na studia.

   

II TURA rekrutacji

 • złożenie wniosku – od 17 lipca do 10 września, po dokonaniu wirtualnej rejestracji na studia należy dostarczyć do Biura Rekrutacji wniosek o przyjęcie do programu wraz z wymaganymi dokumentami;

 • rozmowy kwalifikacyjne – od 5 do 10 września;

 • rozstrzygnięcie – do 17 września;

 • podpisanie umowy o naukę - w ciągu 7 dni od daty otrzymania elektronicznego potwierdzenia o zakwalifikowaniu do stypendium sportowego oraz o przyjęciu na studia.

   

Przyznawane na I semestr studiów w postaci obniżki czesnego :

V stopień: 100%
IV stopień: 80 %
III stopień: 60%
II stopień: 40%
I stopień: 20%

Kryteria:

 • ponadprzeciętne osiągnięcia i wyniki sportowe,

 • realizacja inicjatyw społecznych z zakresu rekreacji i turystyki aktywnej,

 • wynik rozmowy kwalifikacyjnej,

 • ankieta.

   

PAMIĘTAJ
Informacja o terminie rozmowy kwalifikacyjnej oraz o wynikach dostępna będzie na koncie wirtualnej rekrutacji.

 

 

 

stypendia WSG Copyright © Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy