Stypendium Rektora

 

Stypendium rektora może otrzymać student, który uzyskał wyróżniające wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe lub artystyczne, lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym. Szczegółowe kryteria przyznawania stypendium rektora określa regulamin świadczeń dla studentów.
 

Ponadto ustawa gwarantuje obligatoryjne przyznanie przez uczelnię stypendium rektora, jeżeli zawnioskuje o nie student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest:

 • laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty,
 • medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie.

Studentom pierwszego roku studiów, którzy nie spełniają tych warunków (w tym studentom pierwszego roku studiów drugiego stopnia) stypendium rektora może być przyznawane na podstawie ogólnych kryteriów określonych w ustawie (art. 91 ust. 1) doprecyzowanych w regulaminie świadczeń dla studentów. W szczególności w gestii uczelni pozostaje rozstrzygnięcie m.in. kwestii okresu, z którego wyniki w nauce i osiągniecia będą brane pod uwagę przy ocenie prawa do stypendium, zdefiniowanie wyróżniających wyników w nauce, osiągnięć naukowych, artystycznych i sportowych.

Stypendium rektora przyznaje się nie więcej niż 10% studentów na określonym kierunku studiów. Jeżeli liczba studentów na kierunku jest mniejsza niż 10, stypendium rektora może być przyznane 1 studentowi. Przy ustalaniu liczby studentów otrzymujących stypendium rektora nie uwzględnia się studentów pierwszego roku studiów, którzy otrzymali obligatoryjne stypendia rektora jako laureaci lub finaliści olimpiad albo medaliści we współzawodnictwie sportowym co najmniej o tytuł Mistrza Polski. Oznacza to, że studentów otrzymujących obligatoryjnie świadczenie na I roku studiów nie wlicza się do limitu liczby osób uprawnionych do otrzymania stypendium rektora na danym kierunku. Przykładowo w grupie 300 studentów na kierunku limit stypendiów rektora wynosi 30. Natomiast laureaci lub finaliści olimpiad albo medaliści we współzawodnictwie sportowym co najmniej o tytuł Mistrza Polski nie zajmują miejsc w ramach określonego limitu 30 miejsc.

Aby uzyskać stypendium Rektora należy złożyć wydrukowany wniosek z NEW ISAPS wraz z dokumentami potwierdzającymi osiągnięcia do Biuro Aktywizacji Studentów i ds. Osób Niepełnosprawnych (budynek G, pokój G004).

Stypendium Rektora przyznawane jest na semestr studiów.

 

Terminy składania wniosku do Biura Aktywizacji Studentów i ds. Osób Niepełnosprawnych:
 

na semestr zimowy – do 10 października

na semestr letni – do 20 marca 

 

Procedury wypełniania wniosków w systemie NEW ISAPS zostaną uruchomione:

10 września
(semestr zimowy) oraz 20 lutego (semestr letni).

 

Na każdym kierunku tworzone są listy rankingowe. Wniosek jest oceniany metodą punktową. Suma punktów decyduje o miejscu w rankingu. Stypendium otrzymują studenci najwyżej ulokowani w ww. rankingu.


Za osiągnięcia naukowe i artystyczne uważa się w szczególności:

 • punkty ECTS poza programowe
 • udział w pracach naukowo-badawczych, w tym projektach aplikacyjnych
 • studia w innej uczelni w ramach programu Erasmus, programów międzyuczelnianych i innych
 • staż naukowy lub wizytę studyjną w innej uczelni lub ośrodku naukowym
 • ukończone inne regularne formy kształcenia
 • praktyki nieobjęte programem nauczania, staże projektowe
 • studia odbywane równolegle na drugim kierunku studiów
 • studia odbywane równolegle na drugiej specjalności studiów
 • podjęcie studiów II stopnia nie później niż rok od ukończenia studiów I stopnia
 • bardzo dobra lub dobra ocena na dyplomie ukończenia studiów I stopnia
 • otrzymane nagrody, wyróżnienia w konkursach międzynarodowych, ogólnopolskich, uczelnianych
 • działalność w kole naukowym lub organizacji studenckiej
 • referaty lub postery wygłoszone na konferencji naukowej (międzynarodowej, ogólnopolskiej, uczelnianej)
 • publikowany artykuł naukowy w książce, w tym elektroniczny itp.
 • certyfikaty potwierdzające znajomość języków obcych
 • inne rodzaje osiągnięć naukowych i aktywności naukowej związane z Uczelnią (np. organizacja konferencji naukowej, sympozjum, warsztatów, itp.)
 • działalność w chórze, zespole instrumentalnym, teatralnym, wokalnym, tanecznym itp.
 • publikacje prac artystycznych (np. album, płyta) lub ich prezentacja publiczna (wystawa, koncert)
 • udział w konkursach, przeglądach, festiwalach artystycznych (na szczeblu międzynarodowym, krajowym, regionalnym)
 • udział w organizacji wydarzenia kulturalnego (np. organizacja festiwalu, koncertu, wystawy, itp.)

Za osiągnięcia sportowe uważa się w szczególności udział w:

 • Igrzyskach olimpijskich lub paraolimpijskich
 • Mistrzostwach Świata
 • Mistrzostwach Europy
 • Uniwersjadzie
 • Mistrzostwach Polski
 • Akademickich Mistrzostwach Świata
 • Akademickich Mistrzostwach Europy
 • Akademickich Mistrzostwach Polski

   

Wymagane załączniki do stypendium Rektora:

 • oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na innym kierunku w tym na innej uczelni (wszystkie wnioski), 
 • wykaz wysokich wyników sportowych (w przypadku wniosku z tytułu wysokich wyników sportowych),
 • zaświadczenia potwierdzające osiągnięcia naukowe i/lub artystyczne (w przypadku działalności pozauczelnianej, udziału w konkursach i przeglądach, itp.).

Wymagane dokumenty:

 1. Zaświadczenie z Instytutu potwierdzające uzyskanie dodatkowych punktów ECTS.
 2. Zaświadczenie z CWZ dotyczące odbycia studiów w innej uczelni w ramach programu Erasmus, programów międzyuczelnianych i innych.
 3. Dyplom ukończenia innych regularnych form kształcenia (np. studiów podyplomowych).
 4. Zaświadczenie z działu spraw studenckich potwierdzające odbycie praktyk nieobjętych programem nauczania, staży projektowych.
 5. Zaświadczenie z działu spraw studenckich dotyczące studiowania równolegle na drugim obszarze studiów.
 6. Zaświadczenie z działu spraw studenckich o studiowaniu równolegle na drugim kierunku studiów.
 7. Zaświadczenia lub dyplomy potwierdzające otrzymane nagrody i wyróżnienia w naukowych lub artystycznych konkursach, festiwalach lub olimpiadach dla studentów.
 8. Zaświadczenia od organizatora konferencji, sympozjum, sesji naukowej, w których będą podane: termin konferencji, sympozjum, sesji naukowej, tytuł wygłoszonego referatu lub tytuły przedstawionego posteru.
 9. Zaświadczenie z wydawnictwa o ukazaniu się wydawnictwa elektronicznego z podanym numerem ISBN, numerem wydawcy lub kserokopia okładki wydawnictwa umożliwiająca ustalenie autorstwa i rok wydania.
 10. Zaświadczenie z wydawnictwa o ukazaniu się drukiem książki lub kserokopia strony tytułowej i stopki wydawniczej z numerem ISBN; w przypadku rozdziału w książce dodatkowo strona tytułowa rozdziału.
 11. Zaświadczenie z wydawnictwa o ukazaniu się drukiem artykułu w czasopiśmie studenckiego ruchu naukowego, zeszycie naukowym/specjalistycznym/fachowym z podanym numerem ISSN lub kserokopia pierwszej strony artykułu z nazwiskiem autora i stopki wydawniczej czasopisma.
 12. Zaświadczenie wydawnictwa internetowego potwierdzające publikację elektroniczną na stronie WWW z numerem ISSN czasopisma elektronicznego, nazwiskiem autora, tytułem i datą publikacji.
 13. Kserokopia artykułu zawierająca nazwisko autora i tytuł artykułu lub pierwsza strona publikacji w wydawnictwie pokonferencyjnym oraz stopka wydawnicza wydawnictwa z podanym numerem ISBN lub ISSN.
 14. Zaświadczenie od Opiekuna koła naukowego lub organizacji studenckiej o działalności studenta.
 15. Zaświadczenie prezesa KU AZS WSG lub prezesa właściwego związku sportowego / klubu potwierdzające osiągnięcia studenta ze wskazaniem rodzaju osiągnięcia oraz zajętego miejsca.

 

Studenci, którzy ukończyli studia I stopnia na innej Uczelni – do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o ocenach uzyskanych za ostatni rok studiów (informacja dotyczy tylko studentów ubiegających się o stypendium na studiach drugiego stopnia!).

Studenci przebywający na długoterminowych praktykach, zgrupowaniach sportowych, uczestnicy programu ERASMUS (min. 3 miesiące), którzy z tego powodu mają przedłużoną sesję letnią, mogą składać wnioski do dnia 25 listopada.

Informacje o przyznaniu stypendium zostanie przesłana na iSAPS, tylko do tych studentów, którzy otrzymają stypendium. Studenci mają obowiązek zgłosić się do Biura Aktywizacji Studentów i ds. Osób Niepełnosprawnych w celu odebrania decyzji.

Wysokość stypendium uzależniona jest od wysokości dotacji otrzymanej na dany rok budżetowy.

 

Stypendia wypłacane są na konto bankowe podane przez studenta:

- od października do stycznia (w semestrze zimowym)

- od marca do czerwca (w semestrze letnim).

Kwoty stypendiów gwarantowane są na semestr i w następnym mogą ulec zmianie!

 

UWAGA!

Student kształcący się równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymać stypendium Rektora, stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomogę i stypendium ministra za wybitne osiągnięcia tylko na jednym, wskazanym przez siebie kierunku. Studenci będą musieli złożyć oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku.

Studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów, nie przysługują świadczenia (stypendium Rektora, stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia, stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomoga jednorazowa), chyba że kontynuuje on studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego.

Stypendium może być pobierane nie dłużej niż przez okres 6 lat (12 miesięcy). Okres ten liczy się od momentu podjęcia pierwszej próby uzyskania wykształcenia wyższego. Nie wlicza się do niego czasu, w którym składający wniosek nie był studentem.

Okres obejmuję czas, w którym student ma możliwość uzyskać dane świadczenie bez rozgraniczenia czasowego na okres, w którym pobierane było świadczenie, a w którym nie.

 

Program kandydacki (SPORTOWY) – dla kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne – I stopnia

Mając na celu rozwój posiadanych zdolności i umiejętności oraz umożliwienie ich praktycznego zastosowania. Zarówno w działalności kulturalnej, jak i przedsiębiorczości niezwykle ważny jest udany debiut. Bez odpowiedniego mecenatu finansowego, merytorycznego, technicznego nie trudno zmarnować szansę odkrycia prawdziwego talentu. Skorzystaj z naszej oferty! Przedstawiając dotychczasowe osiągnięcia i propozycje swojej aktywności w Uczelni możesz dołączyć do programu, który pozwoli Ci zrealizować swoje pasje!
Wnioski (
pobierz wniosek) składane w Biurze Rekrutacji wraz z załącznikami dokumentującymi spełnienie kryteriów programu sportowego oraz propozycją wykorzystania kompetencji w trakcie studiów.
Programy sportowe przygotowaliśmy dla kandydatów składających podanie na kierunek turystyka i rekreacja, wychowanie fizyczne oraz fizjoterapia.

UWAGA!

 • Kandydaci zrzeszeni w klubach i związkach sportowych zobowiązani są złożyć dodatkowo zestawienie o karierze i osiągnięciach sportowych potwierdzone przez klub (stowarzyszenie) lub związek;

 • Kandydaci nie zrzeszeni w klubach i związkach sportowych zobowiązani są złożyć deklarację osiągnięć sportowych. Dodatkowo należy dostarczyć na rozmowę kwalifikacyjną dyplomy potwierdzające znaczące osiągnięcia sportowe;

 •  Wszyscy kandydaci są zobowiązani do wypełnienia ankiety.

   

TERMINY I PROCEDURY


I TURA rekrutacji

 

 • złożenie wniosku – do 16 lipca, po dokonaniu wirtualnej rejestracji na studia należy dostarczyć do Biura Rekrutacji wniosek o przyjęcie do programu wraz z wymaganymi dokumentami;

 • rozmowy kwalifikacyjne – od 18 lipca do 23 lipca;

 • rozstrzygnięcie – do 6 sierpnia;

 • podpisanie umowy o naukę - w ciągu 7 dni od daty otrzymania elektronicznego potwierdzenia o zakwalifikowaniu do programu sportowego oraz o przyjęciu na studia.

II TURA rekrutacji 

 

 • złożenie wniosku – od 17 lipca do 10 września, po dokonaniu wirtualnej rejestracji na studia należy dostarczyć do Biura Rekrutacji wniosek o przyjęcie do programu wraz z wymaganymi dokumentami;

 • rozmowy kwalifikacyjne – od 5 do 10 września;

 • rozstrzygnięcie – do 17 września;

 • podpisanie umowy o naukę - w ciągu 7 dni od daty otrzymania elektronicznego potwierdzenia o zakwalifikowaniu do programu sportowego oraz o przyjęciu na studia.

   

Przyznawane na I semestr studiów w postaci obniżki czesnego:

V stopień: 100%
IV stopień: 80 %
III stopień: 60%
II stopień: 40%
I stopień: 20%

 

Kryteria:

 •  ponadprzeciętne osiągnięcia i wyniki sportowe,

 •  realizacja inicjatyw społecznych z zakresu rekreacji i turystyki aktywnej,

 •  wynik rozmowy kwalifikacyjnej,

 • ankieta.

 

PAMIĘTAJ!
Informacja o terminie rozmowy kwalifikacyjnej oraz o wynikach dostępna będzie na koncie wirtualnej rekrutacji.

stypendia WSG Copyright © Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy