Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student posiadający orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie, o którym mowa w art. 5 oraz art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. orzeczenie lekarza orzecznika ZUS, orzeczenie o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym). Inne dokumenty, np. dokumentacja medyczna, zaświadczenie lekarskie albo dokument o niepełnosprawności wydany przez organ orzekający w innym kraju, nie stanowią podstawy przyznania tego stypendium.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych przyznawane jest niezależnie od dochodu studenta.

 

Aby uzyskać stypendium dla osób niepełnosprawnych należy złożyć wydrukowany wniosek z NEW ISAPS wraz z kserokopią orzeczenia o stopniu niepełnosprawności do Biura Aktywizacji Studentów i ds. Osób Niepełnosprawnych (budynek G, pokój G004).

Stypendium dla osób niepełnosprawnych przyznawane jest na rok akademicki.

Termin składania wniosków do Biura Aktywizacji Studentów i ds. Osób Niepełnosprawnych:

 

na semestr zimowy – do 10 października

na semestr letni – do 20 marca 

 

Procedury wypełniania wniosków w systemie NEW ISAPS zostaną uruchomione:


10 września (semestr zimowy) oraz 20 lutego (semestr letni).

Jeżeli student złożył wniosek w semestrze zimowym i zostało mu przyznane stypendium dla osób niepełnosprawnych nie ma potrzeby składać nowego wniosku w semestrze letnim! 

 

W przypadku wygaśnięcia orzeczenia należy bezzwłocznie dostarczyć do biura nowe, które zostało wydane przez komisję.

 

Stypendia wypłacane są na konto bankowe podane przez studenta:

- od października do stycznia (w semestrze zimowym)

- od marca do czerwca (w semestrze letnim).

Kwoty stypendiów gwarantowane są na semestr i w następnym mogą ulec zmianie!


UWAGA!

Student kształcący się równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymać stypendium Rektora, stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomogę i stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia tylko na jednym, wskazanym przez siebie kierunku. Studenci będą musieli złożyć oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku.

Studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów, nie przysługują świadczenia (stypendium Rektora, stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia, stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomoga jednorazowa), chyba że kontynuuje on studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego.

Stypendium może być pobierane nie dłużej niż przez okres 6 lat (12 miesięcy). Okres ten liczy się od momentu podjęcia pierwszej próby uzyskania wykształcenia wyższego. Nie wlicza się do niego czasu, w którym składający wniosek nie był studentem.

Okres obejmuję czas, w którym student ma możliwość uzyskać dane świadczenie bez rozgraniczenia czasowego na okres, w którym pobierane było świadczenie, a w którym nie.

Plik do pobrania (wymagany!):

oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na innym kierunku w tym na innej uczelni


 

Program dla Osób Niepełnosprawnych
„Niepełnosprawni - Pełnosprawni na studiach”

 


1. Kandydaci na studia w Wyższej Szkole Gospodarki posiadający aktualne orzeczenie o niepełnosprawności otrzymują zniżkę 100% w opłacie wpisowego w przypadku złożenia dokumentów rekrutacyjnych do 30 września przy zapisie na studia na semestr zimowy i do 28 lutego przy zapisie na studia na semestr letni.

2. Każdy Student Wyższej Szkoły Gospodarki posiadający aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub równoważne, może ubiegać się o stypendium dla osób niepełnosprawnych, stypendium socjalne, stypendium Rektora dla najlepszych studentów i zapomogę m.in. z tytułu choroby, wypadku, urodzenia dziecka, zgonu najbliższego członka rodziny, utraty pracy, itp.

3. W Uczelni działa Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych, którego zakres działań obejmuje m.in.:
- pomoc w kontaktach z nauczycielami akademickimi,
- pomoc w rozwiązywaniu problemów związanych ze studiowaniem
i aklimatyzacją w nowym środowisku,
- udzielanie informacji i pośredniczenie w ubieganiu się o pomoc materialną oferowaną przez PFRON z programu Aktywny Samorząd.

4. Uczelnia umożliwia:
- korzystanie z indywidualnych form studiowania (w tym bezpłatnego korzystania z Indywidualnej Organizacji Studiów, w skrócie IOS);
- dostosowanie indywidualnej formy zdawania egzaminów i zaliczeń, gdy niepełnosprawność tego wymaga, a także przedłużenie czasu ich trwania
o maksymalnie 50 % (po konsultacji z Biurem ds. Osób Niepełnosprawnych);
- wspomaganie studiowania za pomocą Internetu (wykorzystanie materiałów dydaktycznych zgromadzonych na platformie ONTE, wydłużenie czasu na realizację zadań na platformie ONTE);
- wypożyczenie osobom słabosłyszącym systemu FM wspomagającego słyszenie;
- osobom słabowidzącym i niewidomym wypożyczenie lup oraz przenośnego, cyfrowego odtwarzacza książek mówionych BookSense, dzięki któremu można uzyskać dostęp do takich formatów jak DAISY, Audible, NLS, MP3, WAV, WAX, WMA, MPC oraz MP4, wypożyczenie BookSense, który ma wbudowaną syntezę mowy pozwalającą na czytanie plików txt, xml, html, doc, docx, brf, rtf, BookShare;
- wypożyczenie dyktafonu dla studentów mających problem z pisaniem notatek
z ćwiczeń lub wykładów;
- wypożyczenie laptopów oraz tabletów dla studentów z orzeczoną niepełnosprawnością oraz mających trudną sytuacją materialną.

5. Uczelnia posiada bardzo dobrze wyposażoną pracownię komputerową dostosowaną do potrzeb studentów niewidomych, słabowidzących oraz poruszających się na wózku inwalidzkim.

6. W bibliotece znajdują się stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu dostosowane do potrzeb studentów niewidomych i słabowidzących, wyposażone
w specjalistyczny sprzęt i oprogramowanie, a dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim istnieje możliwość skorzystania z dogodnego wejścia do biblioteki.

7. Osoby niepełnosprawne ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz stopniem umiarkowanym o kodzie niepełnosprawności R i N zwolnione
są z opłaty parkingowej.

8. Zajęcia dla studentów poruszających się na wózku inwalidzkim realizowane są, w miarę możliwości, na parterze budynków. Student jest zobowiązany do wcześniejszego powiadomienia pracowników Biura ds. Osób Niepełnosprawnych.

9. Studenci mogą aktywnie uczestniczyć w działaniach Zrzeszenia Studentów Niepełnosprawnych WSG.

10. Biuro Karier WSG pomaga w aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

11. Studenci mają możliwość odbywania praktyk w Uczelni, w tym w Biurze
ds. Osób Niepełnosprawnych WSG.

12. Studenci niewidomi oraz poruszający się na wózkach inwalidzkich lub o kulach mogą skorzystać z pomocy asystentów osób niepełnosprawnych w przemieszczaniu się na terenie kampusu WSG. Przydzielenie studentowi asystenta odbywa się po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby do Biura ds. Osób Niepełnosprawnych.

13. Studenci niesłyszący lub słabosłyszący mogą mieć zapewnioną pomoc tłumacza języka migowego podczas zajęć na Uczelni. Przydzielenie studentowi tłumacza odbywa się po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby do Biura ds. Osób Niepełnosprawnych.

14. Podręczniki i notatki, z których korzystają osoby niewidome lub niedowidzące, poddawane są digitalizacji.

15. Dla studentów potrzebujących wsparcia prowadzone są stałe, cotygodniowe dyżury doradcy ds. studentów.

16. W Uczelni prowadzone są alternatywne zajęcia z wychowania fizycznego oraz dodatkowe zajęcia z języka angielskiego.

17. Na prośbę studentów z niepełnosprawnościami mogą być realizowane zajęcia wyrównawcze z różnych przedmiotów.

18. Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych organizuje w Akademickiej Przestrzeni Kulturalnej seanse filmowe dla osób niewidomych.

19. Studenci mogą uczestniczyć w projektach i programach aktywizujących studentów z niepełnosprawnościami, realizowanych przez Uczelnię lub partnerów Uczelni. Informacji na temat aktualnie realizowanych projektów udziela Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych.

20. Studentom z niepełnosprawnościami Uczelnia stwarza możliwość obsługi poza kolejnością w Dziale Spraw Studenckich.

21. Uczelnia stwarza możliwość uczestnictwa w warsztatach integracyjnych, szkoleniach i kursach.

22. Uczelnia nawiązuje współpracę z pracodawcami zatrudniającymi osoby niepełnosprawnościami oraz gromadzi informacje o rynku pracy.

23. Fundacja Gaudeamus, posiadająca status Organizacji Pożytku Publicznego, wspiera studentów niepełnosprawnych Wyższej Szkoły Gospodarki.

24. Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych posiada własną stronę internetową www.niepelnosprawni.wsg.byd.pl. Jest ona również przystosowana dla osób
z dysfunkcją narządu wzroku (strona z kontrastem i możliwością 3-stopniowego powiększania czcionki).

Warunki konieczne do uczestnictwa w programie:
1. Przedstawienie aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.
2. Wypełnienie ankiety.
3. Podpisanie umowy o naukę w ciągu 7 dni od daty otrzymania elektronicznej informacji o przyjęciu na studia w „Wirtualnej Rekrutacji” - w systemie ISAPS.


stypendia WSG Copyright © Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy