Stypendium specjalne

Studenci WSG posiadający aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub równoważne mogą ubiegać się o:

  • stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

Aby uzyskać stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych należy złożyć wydrukowany wniosek z ISAPS wraz z kserokopią orzeczenia o stopniu niepełnosprawności do Biura Obsługi Stypendiów (budynek G, pokój G004).

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych przyznawane jest na rok akademicki.

Termin składania wniosków do Biura Obsługi Stypendiów:

  1.  do 10 października 

Procedury wypełniania wniosków w systemie ISAPS zostaną uruchomione 10 września.

W semestrze letnim wnioski studentów, którzy nie złożyli wniosków w semestrze zimowym oraz studentów z naboru zimowego rejestrowane są - do 20 marca.

Stypendia wypłacane są na konto bankowe podane przez studenta, od października do stycznia w semestrze zimowym oraz od marca do czerwca w semestrze letnim. Kwoty stypendiów gwarantowane są na semestr zimowy, w semestrze letnim kwoty stypendiów mogą ulec zmianie!


UWAGA!

Student kształcący się równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymać stypendium Rektora dla najlepszych studentów, stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, zapomogę i stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia tylko na jednym, wskazanym przez siebie kierunku. Studenci będą musieli złożyć oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku.

Studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów, nie przysługują świadczenia (stypendium Rektora dla najlepszych studentów, stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia, stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, zapomoga jednorazowa), chyba że kontynuuje on studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, jednakże nie dłużej niż przez okres trzech lat.

Plik do pobrania (wymagany!):

oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na innym kierunku w tym na innej uczelni


Program Niepełnosprawni - Pełnosprawni na studiach

1. Kandydaci na studia w WSG posiadający aktualne orzeczenie o niepełnosprawności otrzymują zniżkę 100% w opłacie wpisowego przez cały rok..

2. Każdy Student Wyższej Szkoły Gospodarki posiadający aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub równoważne, może ubiegać się o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych oraz ma możliwość wnioskować o przyznanie stypendium socjalnego, stypendium Rektora dla najlepszych studentów i zapomogę m.in. z tytułu choroby, wypadku, urodzenia dziecka, zgonu najbliższego członka rodziny, utraty pracy itp.

3. W Uczelni działa Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych, którego zakres działań to m.in.
- pomoc w kontaktach z nauczycielami akademickimi,
- rozwiązywanie problemów związanych ze studiowaniem i aklimatyzacją w nowym środowisku,
- udzielanie informacji i pośredniczenie w ubieganiu się o pomoc materialną oferowaną przez PFRON z programu Aktywny Samorząd.

4. Uczelnia umożliwia:
- skorzystanie ze wszystkich indywidualnych form studiowania (w tym bezpłatnego skorzystania z Indywidualnej Organizacji Studiów w skrócie: IOS);
- wybór formy zdawania egzaminów i zaliczeń, gdy niepełnosprawność tego wymaga, a także umożliwia przedłużenie czasu ich trwania o max 50 %;
- wspomaganie studiowania za pomocą Internetu (dostosowanie zdalnego studiowania za pomocą platformy ONTE, wydłużenie czasu na realizację zadań);
- osobom słabosłyszącym wypożyczenie sprzętu systemu FM wspomagającego słyszenie;
- osobom słabowidzącym i niewidomym wypożyczenie lup oraz przenośnego, cyfrowego odtwarzacza książek mówionych BookSense, dzięki któremu można uzyskać dostęp do takich formatów jak DAISY, Audible, NLS, MP3, WAV, WAX, WMA, MPC oraz MP4, BookSense ma wbudowaną syntezę mowy pozwalającą na czytanie plików txt, xml, html, doc, docx, brf, rtf, BookShare;
- wypożyczenie dyktafonu dla studentów mających problem z pisaniem notatek z ćwiczeń lub wykładów;
- wypożyczanie laptopów dla studentów z orzeczoną niepełnosprawnością oraz trudną sytuacją materialną.

5. Uczelnia posiada bardzo dobrze wyposażoną pracownię komputerową (budynek E) dostosowaną do potrzeb studentów niewidomych, słabowidzących oraz poruszających się na wózku inwalidzkim.

6. W bibliotece znajdują się stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu dostosowane do potrzeb studentów z niepełnosprawnością (niewidomych, słabowidzących), wyposażone w specjalistyczny sprzęt i oprogramowanie, a dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim umożliwienie korzystania z dogodnego wejścia do biblioteki.

7. Osoby niepełnosprawne ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz stopniem umiarkowanym o kodzie niepełnosprawności R i N zwolnione są z opłaty parkingowej.

8. Zajęcia dla studentów poruszających się na wózku inwalidzkim, realizowane są w miarę możliwości na parterze budynków (student jest zobowiązany do wcześniejszego uprzedzenia pracowników Biura ds. Osób Niepełnosprawnych).

9. Studenci mogą aktywnie uczestniczyć w działaniach Zrzeszenia Studentów Niepełnosprawnych WSG.

10. Biuro Karier WSG pomaga w aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

11. Studenci mają możliwość odbywania praktyk zawodowych w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych WSG.

12. Inkubator Przedsiębiorczości Osób Niepełnosprawnych WSG służy fachową pomocą w zakładaniu własnej działalności gospodarczej.

13. Studenci niewidomi oraz poruszający się na wózkach inwalidzkich lub o kulach, mają zapewnioną pomoc Asystentów Osób Niepełnosprawnych w przemieszczaniu się na terenie kampusu.

14. Podręczniki i notatki, z których korzystają osoby niewidome lub niedowidzące poddawane są digitalizacji.

15. Dla studentów potrzebujących wsparcia, prowadzone są stałe, cotygodniowe dyżury psychologa.

16. Prowadzone są alternatywne zajęcia wychowania fizycznego oraz dodatkowe zajęcia z języka angielskiego.

17. Na życzenie studentów niepełnosprawnych mogą być realizowane zajęcia wyrównawcze z różnych przedmiotów.

18. Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych organizuje w APK seanse filmowe dla osób niewidomych.

19. Studenci mogą się realizować w Zrzeszeniu Studentów Niepełnosprawnych.

20. Mogą uczestniczyć w programach aktywizujących studentów niepełnosprawnych, takich jak m.in. PAMON czy Nic o Nas bez Nas.

21. Studentom niepełnosprawnym Uczelnia stworzyła możliwość Obsługi poza kolejnością w Strefie Obsługi Studenta.

22. Uczelnia stwarza możliwość uczestnictwa w warsztatach integracyjnych i szkoleniowych.

23. Nawiązuje współpracę z pracodawcami poszukującymi osób niepełnosprawnych oraz gromadzi informacje o rynku pracy.

24. Fundacja Gaudeamus, posiadająca status Organizacji Pożytku Publicznego, wspiera studentów niepełnosprawnych Wyższej Szkoły Gospodarki.

25. Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych posiada własną stronę internetową www.niepelnosprawni.wsg.byd.pl. Jest ona również przystosowana dla osób z dysfunkcją narządu wzroku (strona z kontrastem i możliwością 3-stopniowego powiększania czcionki).

 
Warunki konieczne: 

1. przedstawienie aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności
2. wypełnienie ankiety (
do pobrania)
3. podpisanie Umowy o naukę w ciągu 7 dni od daty otrzymania elektronicznej informacji o przyjęciu na studia

Ankietę i kopię orzeczenia składa się w Biurze Rekrutacji.

stypendia WSG Copyright © Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy