Stypendium socjalne

Stypendium socjalne może otrzymać student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza progu dochodu ustalonego w uczelni. Próg dochodu ustala rektor w porozumieniu z samorządem studenckim.

KRYTERIUM DOCHODOWE

Maksymalny dochód uprawniający do otrzymania stypendium socjalnego w semestrze letnim roku akademickiego 2022/2023 wynosi 1294,40 zł netto miesięcznie na osobę w rodzinie studenta.

Aby uzyskać stypendium socjalne należy złożyć wydrukowany wniosek z NEW ISAPS wraz z dokumentami potwierdzającymi sytuację materialną do Biura Aktywizacji Studentów i ds. Osób Niepełnosprawnych (budynek G, pokój G004).

Stypendium socjalne przyznawane jest na rok akademicki.

 

Termin składania wniosków do Biura Aktywizacji Studentów i ds. Osób Niepełnosprawnych:

 

na semestr zimowy – do 10 października
na semestr letni – do 20 marca


Procedury wypełniania wniosków w systemie NEW ISAPS zostaną uruchomione:

 10 września (semestr zimowy) oraz 20 lutego (semestr letni).


Jeżeli student złożył wniosek w semestrze zimowym i zostało mu przyznane stypendium nie ma potrzeby składać nowego wniosku w semestrze letnim!


Stypendia wypłacane są na konto bankowe podane przez studenta:

- od października do stycznia (w semestrze zimowym)

- od marca do czerwca (w semestrze letnim).

Kwoty stypendiów gwarantowane są na semestr i w następnym mogą ulec zmianie!UWAGA!

Student kształcący się równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymać stypendium Rektora, stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomogę i stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia tylko na jednym, wskazanym przez siebie kierunku. Studenci będą musieli złożyć oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku.

Studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów, nie przysługują świadczenia (stypendium Rektora, stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia, stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomoga jednorazowa), chyba że kontynuuje on studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego.

Stypendium może być pobierane nie dłużej niż przez okres 6 lat (12 miesięcy). Okres ten liczy się od momentu podjęcia pierwszej próby uzyskania wykształcenia wyższego. Nie wlicza się do niego czasu, w którym składający wniosek nie był studentem.

Okres obejmuję czas, w którym student ma możliwość uzyskać dane świadczenie bez rozgraniczenia czasowego na okres, w którym pobierane było świadczenie, a w którym nie.

Pliki do pobrania:

 • oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na innym kierunku w tym na innej uczelni
 • oświadczenie o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa z rodzicami (w przypadku samodzielności finansowej)
 • oświadczenie osoby bezrobotnej niezarejestrowanej w Urzędzie Pracy
 • załącznik 1 A - oświadczenia członków rodziny studenta i studenta rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki
 • załącznik 1 B - oświadczenia członków rodziny studenta i studenta o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki
 • załącznik 1 C - oświadczenie dotyczące wynajmu mieszkania
 • załącznik 1 D - zaświadczenia członków rodziny studenta i studenta zawierające informację o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne
 • załącznik 1 E - wniosek o uwzględnienie dochodu utraconego/uzyskanego w dochodzie rodziny

Niezbędne dokumenty uprawniające do ubiegania się o przyznanie stypendium socjalnego, stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości:

 • oryginał zaświadczenia z urzędu skarbowego o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z późn. zm.) za rok poprzedzający rok akademicki dla wszystkich pełnoletnich osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym wnioskodawcy (rodzice, opiekunowie prawni lub pełnoletnie rodzeństwo uczące się - do 26 r. życia, małżonka wnioskodawcy, pełnoletnich uczących się dzieci wnioskodawcy) dotyczy również osób prowadzących gospodarstwa rolne.

DODATKOWO

 • zaświadczenie z ZUS lub KRUS lub Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA lub wojskowego biura emerytalnego lub biura emerytalnego służby więziennej o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne członków rodziny studenta;
 • dla osób bez pracy – zaświadczenie z urzędu pracy potwierdzające fakt pozostawiania bez pracy z prawem lub bez prawa do zasiłku w przypadku bezrobotnych członków rodziny studenta. Zaświadczenie jest wymagane również w przypadku utraty dochodu;
 • dla osób prowadzących gospodarstwa rolne – zaświadczenie z urzędu gminy lub nakaz płatniczy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym, poprzedzającym rok akademicki. Przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wynosił w 2020 r. 3 819 zł.;
 • dla osób prowadzących działalność gospodarczą – oryginał zaświadczenia z urzędu skarbowego z tytułu działalności opodatkowanej w formie zryczałtowanej - w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki;
 • oświadczenia członków rodziny studenta i studenta rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki (załącznik 1A);
 • oświadczenia członków rodziny studenta i studenta o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki (załącznik 1B);
 • umowa najmu mieszkania (pokoju) oraz oświadczenie studenta - dotyczy stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości (załącznik 1C);
 • zaświadczenia członków rodziny studenta i studenta zawierające informację o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki (załącznik 1D), dokumenty potwierdzające w/w składkę w oryginale;
 • umowa dzierżawy – w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny studenta lub studenta gospodarstwa rolnego, w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej;
 • umowa zawarta w formie aktu notarialnego – w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną;
 • odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną;
 • przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny;
 • w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w wyroku sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem:
  - zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, lub
  - informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą;
 • odpis prawomocnego wyroku oddalającego powództwo o ustalenie alimentów;
 • orzeczenie sądu zobowiązujące jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka;
 • odpis prawomocnego wyroku sądu rodzinnego stwierdzającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjno-opiekuńczego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka;
 • orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka;
 • odpis zupełny aktu urodzenia dziecka – w przypadku gdy ojciec jest nieznany;
 • akty zgonu rodziców lub odpis podlegającego wykonaniu wyroku zasądzającego alimenty lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, zobowiązującym do alimentów – w przypadku osoby uczącej się;
 • odpis prawomocnego wyroku sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację albo akt zgonu małżonka lub rodziców dziecka – w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko;
 • dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu;
 • dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany – w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki;
 • dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty – w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki;
 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności studenta lub członków rodziny studenta powyżej 18 roku życia, o ile nie uczą się i pozostają na utrzymaniu studenta lub rodziny studenta;
 • zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły lub szkoły wyższej lub dzieci wnioskodawcy do 26 roku życia;
 • w przypadku dzieci do lat 7 (rodzeństwa) oraz dzieci własnych ksero odpisu skróconego aktu urodzenia;
 • w przypadku małżeństwa studenckiego, kserokopia aktu zawarcia związku małżeńskiego;
 • dokumenty udowadniające samodzielność finansową studenta (lub jego małżonka) - potwierdzające stałe źródło dochodu i jego wysokość netto w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki oraz w obecnym roku;
 • zaświadczenie o wysokości dochodów członka rodziny studenta lub studenta w przypadku, jeśli osiągał on dochody poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej w roku kalendarzowym, z którego ustala się dochód;
 • kserokopia aktu rozwodu rodziców studenta lub małżeństwa studenta;
 • kserokopia aktu zgonu rodzica lub małżonka studenta;
 • pozostałe niezbędne dokumenty konieczne do ustalenia dochodu w rodzinie studenta lub poświadczające jego sytuację rodzinną (np. zaświadczenie o otrzymywaniu zasiłków z ośrodka pomocy społecznej, zaświadczenie o sytuacji kryzysowej w rodzinie studenta, zaświadczenie z policji o zaginięciu członka rodziny studenta, świadczenia uzyskane z Funduszu Alimentacyjnego, decyzja o uzyskaniu renty rodzinnej, renty socjalnej itd.);
 • karta pobytu – w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2011 r. Nr 264, poz. 1573), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej.

W przypadku, gdy dochód netto na członka rodziny jest niżsxy niż 930,35 zł/m-c należy dostarczyć potwierdzenie korzystania z pomocy społecznej, otrzymywania świadczeń rodzinnych itp.


Do dochodu nie wlicza się:

 1. świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów, otrzymywanych na podstawie przepisów ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
 2. stypendiów przyznawanych uczniom, studentom i doktorantom w ramach:
  a) funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,
  b) niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),
  c) umów międzynarodowych lub programów wykonawczych, sporządzanych do tych umów albo międzynarodowych programów stypendialnych;
 3. świadczeń pomocy materialnej dla uczniów otrzymywanych na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
 4. świadczeń, o których mowa w art. 96  i 212 ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
 5. stypendiów o charakterze socjalnym przyznawane przez inne podmioty, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 1991 nr 80 poz. 350).

Ponadto w dochodzie rodziny studenta nie są uwzględniane świadczenia rodzinne oraz świadczenia z opieki społecznej.

Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego wliczają się do dochodu.


Student jest uznany za samodzielnego finansowo na dwa sposoby:

 1. jest uznawany za samodzielnego finansowo w przypadku gdy nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców (i potwierdzi ten fakt w złożonym oświadczeniu) oraz spełni choćby jedną z przesłanek:
  a) ukończył 26 rok życia, lub
  b) pozostaje w związku małżeńskim, lub
  c) ma na utrzymaniu dzieci, o których mowa w art. 88 ust. 2 pkt. 2 Ustawy prawo o szkolnictwie wyższym.

  Oczywiście może także spełniać wszystkie te przesłanki łącznie – mimo tego, wymagane jest spełnienie tylko jednej z nich.
 2. zostanie uznany za samodzielnego finansowo jeżeli spełni łącznie następujące warunki:
  a) posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym,
  b) posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym,
  c) jego miesięczny dochód w okresach, o których mowa w a i b, jest wyższy lub równy 1,15 sumy kwoty określonej w art. 5 ust. 1 i kwoty określonej w art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (jest to kwota 930,35 zł),
  d) nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu.

Dochód utracony

Za utratę dochodu uznaje się utratę dochodu, która nastąpiła wyłącznie w związku z następującymi okolicznościami:

 1. uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego;
 2. utratą prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych;
 3. utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem pracy wykonywanej na podstawie umowy o dzieło;
 4. utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem rent przyznanych rolnikom w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego;
 5. wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej;
 6. utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej;
 7. utratą zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń.

W przypadku utraty dochodu przez członka rodziny, w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki lub po tym roku, ustalając dochód, nie uwzględnia się dochodu utraconego.

Utratę dochodu przez studenta lub członka rodziny dokumentuje się zaświadczeniem płatnika dochodu albo innym dokumentem potwierdzającym fakt utraty dochodu (w przypadku dochodów nieopodatkowanych, ryczałtu lub karty podatkowej) zawierającym informację o kwocie utraconego dochodu. W zależności od rodzaju dochodu zaświadczenie lub oświadczenie powinno zawierać wszystkie składki dochodu, które wykazywane są na wzorach tych dokumentów.

Nie stanowi utraty dochodu przebywanie na urlopie bezpłatnym.
 


Dochód uzyskany

Za dochód uzyskany uważa się uzyskanie dochodu wyłącznie w wyniku zaistnienia następujących okoliczności:

 1. zakończenie urlopu wychowawczego;
 2. uzyskania prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych;
 3. uzyskania zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem pracy wykonywanej na podstawie umowy o dzieło;
 4. uzyskania zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem rent przyznanych rolnikom w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego;
 5. rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej;
 6. uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.

W przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, ustalając dochód, uzyskany w tym roku dochód dzieli się przez liczbę miesięcy, w których dochód ten został osiągnięty, jeżeli dochód ten jest uzyskiwany w dniu ustalania prawa do stypendium.

W przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki dochód ustala się na podstawie dochodu powiększonego o kwotę uzyskanego dochodu z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty, jeżeli dochód ten jest uzyskiwany w dniu ustalania prawa do stypendium.

Wysokość dochodu uzyskanego z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty dokumentuje się:

 1. zaświadczeniem wystawionym przez płatnika dochodu, jeżeli jest to dochód opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z późn. zm.), z wyjątkiem działalności pozarolniczej;
 2. zaświadczeniem wystawionym przez płatnika dochodu lub innym dokumentem, jeżeli jest to dochód niepodlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
 3. zaświadczeniem z urzędu skarbowego, w przypadku osiągania dochodu z działalności pozarolniczej opodatkowanej podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z późn. zm.);
 4. oświadczeniem, w przypadku osiągania dochodów z działalności pozarolniczej opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Zmiana warunków zatrudnienia nie stanowi uzyskania dochodu (np. wzrost wynagrodzenia, zwiększenie wymiaru etatu) ani utraty dochodu (np. zmniejszenie wynagrodzenia, zmniejszenie wymiaru etatu).

 

JAK OBLICZYĆ DOCHÓD NETTO?

1. W przypadku uzyskanego z Urzędu Skarbowego "Zaświadczenia o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych" od kwoty podanego dochodu odejmuje się:

 • kwotę podanego należnego podatku,
 • kwotę podanych składek na ubezpieczenie społeczne,
 • kwotę składek na ubezpieczenie zdrowotne.


2. Na podstawie uzyskanego z Urzędu Skarbowego „Zaświadczenia o dochodzie podlegającym opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych lub kartą podatkową” podającego wysokość uzyskanego przychodu i podatku, oraz Załącznika nr 1A, dostępnego na stronie internetowej www.stypendia.wsg.byd.pl dochód należy pomniejszyć o należne składki na ubezpieczenie społeczne, składki na ubezpieczenie zdrowotne i zryczałtowany podatek dochodowy.

3. Podczas osiągania dochodów nieopodatkowanych należy wypełnić Załącznik 1B, dostępny na stronie internetowej www.stypendia.wsg.byd.pl.
 

stypendia WSG Copyright © Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy