Zapomoga jednorazowa

 

Na podstawie § 16 Regulaminu przyznawania pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy wszyscy studenci mogą ubiegać się o zapomogę jednorazową.

Zapomogę przyznaje się na wniosek studenta z tytułu:

  • śmierci lub ciężkiej choroby członka najbliższej rodziny studenta,
  • choroby studenta,
  • urodzenia dziecka (tylko w przypadku trudnej sytuacji materialnej),
  • zdarzenia związanego z oddziaływaniem sił przyrody - powodzi, pożaru, itp.,
  • zdarzenia wypadkowego z poważnymi konsekwencjami zdrowotnym lub materialnymi,
  • nagłej utraty pracy (zwolnienia strukturalne).

Student zobowiązany jest potwierdzić wystąpienie zdarzenia losowego, należy dołączyć do wniosku odpowiednio: zgon - kserokopia aktu zgonu; urodzenie dziecka - kserokopia aktu urodzenia; choroba - aktualne zaświadczenie od lekarza w oryginale oraz kserokopia dokumentacji medycznej; utrata pracy - zaświadczenie z Urzędu Pracy, świadectwo pracy lub rozwiązanie umowy o pracę; powódź, pożar - zaświadczenie ze Straży Pożarnej, z Urzędu Gminy; kradzież, wypadek - zaświadczenia z Policji, w przypadku wypadku dodatkowo dokumentacja medyczna.

Student może otrzymać zapomogę dwa razy w roku akademickim.

Wniosek o zapomogę powinien być złożony w terminie 3 miesięcy od daty zaistnienia sytuacji losowej.

Z tytułu jednego, tego samego zdarzenia, student może otrzymać tylko jedną zapomogę z wyłączeniem ciężkiej choroby studenta.


UWAGA!

Student kształcący się równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymać stypendium Rektora dla najlepszych studentów, stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, zapomogę i stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia tylko na jednym, wskazanym przez siebie kierunku. Studenci będą musieli złożyć oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku.


Plik do pobrania (wymagany!):

oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na innym kierunku w tym na innej uczelni


Wniosek o zapomogę (pobierz) wraz z załącznikami można złożyć w Biurze Stypendialnym, pokój G23 do dnia 15-ego każdego miesiąca.

stypendia WSG Copyright © Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy