Zapomoga

Na podstawie § 8 Regulaminu świadczeń dla studentów Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy wszyscy studenci mogą ubiegać się o zapomogę. 

Zapomogę przyznaje się na wniosek studenta z tytułu:

  • śmierci lub ciężkiej choroby członka najbliższej rodziny studenta,
  • choroby studenta,
  • urodzenia dziecka (tylko w przypadku trudnej sytuacji materialnej),
  • zdarzenia związanego z oddziaływaniem sił przyrody - powodzi, pożaru, itp.,
  • zdarzenia wypadkowego z poważnymi konsekwencjami zdrowotnym lub materialnymi,
  • nagłej utraty pracy (zwolnienia strukturalne).

Student zobowiązany jest potwierdzić wystąpienie zdarzenia losowego, należy dołączyć do wniosku odpowiednio: zgon - kserokopia aktu zgonu; urodzenie dziecka - kserokopia aktu urodzenia; choroba - aktualne zaświadczenie od lekarza w oryginale oraz kserokopia dokumentacji medycznej; utrata pracy - zaświadczenie z Urzędu Pracy, świadectwo pracy lub rozwiązanie umowy o pracę; powódź, pożar - zaświadczenie ze Straży Pożarnej, z Urzędu Gminy; kradzież, wypadek - zaświadczenia z Policji, w przypadku wypadku dodatkowo dokumentacja medyczna.

Student może otrzymać zapomogę dwa razy w roku akademickim.

Wniosek o zapomogę powinien być złożony w terminie 3 miesięcy od daty zaistnienia sytuacji losowej.

Z tytułu jednego, tego samego zdarzenia, student może otrzymać tylko jedną zapomogę z wyłączeniem ciężkiej choroby studenta.


UWAGA!

Student kształcący się równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymać stypendium Rektora, stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomogę i stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia tylko na jednym, wskazanym przez siebie kierunku. Studenci będą musieli złożyć oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku.

Studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów, nie przysługują świadczenia (stypendium Rektora dla najlepszych studentów, stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia, stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, zapomoga jednorazowa), chyba że kontynuuje on studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego.

Świadczenie może być pobierane nie dłużej niż przez okres 6 lat (12 miesięcy). Okres ten liczy się od momentu podjęcia pierwszej próby uzyskania wykształcenia wyższego. Nie wlicza się do niego czasu, w którym składający wniosek nie był studentem.

Okres obejmuję czas, w którym student ma możliwość uzyskać dane świadczenie bez rozgraniczenia czasowego na okres, w którym pobierane było świadczenie, a w którym nie.


Wniosek o zapomogę:

Student chcący ubiegać się o zapomogę zobowiązany jest do złożenia wniosku w systemie NEW ISAPS. Każdy wypełniony wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami należy dostarczyć w formie papierowej do Biura Aktywizacji Studentów i ds. Osób Niepełnosprawnych (budynek G, pokój G004).

Wnioski o zapomogę przyjmowane są do 15-go dnia każdego miesiąca i rozpatrywane są przez Komisję co miesiąc.

stypendia WSG Copyright © Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy