Zapomoga jednorazowa

 

Na podstawie § 16 Regulaminu przyznawania pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy wszyscy studenci mogą ubiegać się o zapomogę jednorazową.

Zapomogę przyznaje się na wniosek studenta z tytułu:

  • śmierci lub ciężkiej choroby członka najbliższej rodziny studenta,
  • choroby studenta,
  • urodzenia dziecka (tylko w przypadku trudnej sytuacji materialnej),
  • zdarzenia związanego z oddziaływaniem sił przyrody - powodzi, pożaru, itp.,
  • zdarzenia wypadkowego z poważnymi konsekwencjami zdrowotnym lub materialnymi,
  • nagłej utraty pracy (zwolnienia strukturalne).

Student zobowiązany jest potwierdzić wystąpienie zdarzenia losowego, należy dołączyć do wniosku odpowiednio: zgon - kserokopia aktu zgonu; urodzenie dziecka - kserokopia aktu urodzenia; choroba - aktualne zaświadczenie od lekarza w oryginale oraz kserokopia dokumentacji medycznej; utrata pracy - zaświadczenie z Urzędu Pracy, świadectwo pracy lub rozwiązanie umowy o pracę; powódź, pożar - zaświadczenie ze Straży Pożarnej, z Urzędu Gminy; kradzież, wypadek - zaświadczenia z Policji, w przypadku wypadku dodatkowo dokumentacja medyczna.

Student może otrzymać zapomogę dwa razy w roku akademickim.

Wniosek o zapomogę powinien być złożony w terminie 3 miesięcy od daty zaistnienia sytuacji losowej.

Z tytułu jednego, tego samego zdarzenia, student może otrzymać tylko jedną zapomogę z wyłączeniem ciężkiej choroby studenta.


UWAGA!

Student kształcący się równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymać stypendium Rektora dla najlepszych studentów, stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, zapomogę i stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia tylko na jednym, wskazanym przez siebie kierunku. Studenci będą musieli złożyć oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku.

Studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów, nie przysługują świadczenia (stypendium Rektora dla najlepszych studentów, stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia, stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, zapomoga jednorazowa), chyba że kontynuuje on studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, jednakże nie dłużej niż przez okres trzech lat.


Plik do pobrania (wymagany!):

oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na innym kierunku w tym na innej uczelni


Wniosek o zapomogę (pobierz) wraz z załącznikami można złożyć w Biurze Obsługi Stypendiów, pokój G004 do dnia 15-ego każdego miesiąca.

stypendia WSG Copyright © Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy