Pytania i odpowiedzi

 

 1. Jak obliczyć dochód z gospodarstwa rolnego?
  Wysokość przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 hektara przeliczeniowego w roku poprzedzającym składanie wniosku zostanie podana przez Główny Urząd Statystyczny nie później niż do dnia 22 września.
  Studenci, których rodziny utrzymują się z pracy w gospodarstwie rolnym powinni składać wnioski na podstawie zaświadczeń z Urzędu Gminy wystawionych po ogłoszeniu nowej stawki dochodu.
  Dochód z gospodarstwa rolnego obowiązujący w roku akademickim 2018/2019 z 1 ha przeliczeniowego w 2017 r. wynosi 3399 zł (jest to dochód roczny z 1 ha przeliczeniowego).
      
 2.  Jakie dochody wpisuje się w tabeli wniosku?
  W tabeli wpisujemy wszystkie dochody obliczone na podstawie:
  - Zaświadczeń z Urzędu Skarbowego,
  - Oświadczeń o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym, np.: alimenty, renty strukturalne, zasiłki chorobowe itp. (należy wypełnić
  załącznik 1B),
  - Oświadczeń o dochodzie uzyskiwanym z pozarolniczej działalności osób rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (należy wypełnić
  załącznik 1A),
  - Zaświadczeń z Urzędu Gminy o wielkości gospodarstwa rolnego (także dzierżawionego)  w hektarach przeliczeniowych, wydanych po 22 września.

  W przypadku gdy jeden członek rodziny uzyskiwał dochód z różnych źródeł, należy dochody zsumować.
      
 3. Siostra została przyjęta na studia, jakie dokumenty powinienem dostarczyć?
  Obowiązkowo Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach w roku 2016 oraz Zaświadczenie z Uczelni potwierdzające, że siostra jest studentką (a nie zaświadczenie, że została przyjęta na studia!)
      
 4. W danym roku kalendarzowym nie uzyskałam żadnych dochodów, uczyłam się. Czy muszę mieć zaświadczenie z Urzędu Skarbowego?
  Oczywiście, obowiązkowo, jest Pani pełnoletnia. Urząd Skarbowy wystawi zaświadczenie o tym fakcie.
      
 5. Moja rodzina utrzymuje się wyłącznie z gospodarstwa rolnego, czy muszę dostarczyć zaświadczenia z Urzędu Skarbowego?
  Oczywiście, obowiązkowo, dla wszystkich pełnoletnich członków rodziny. Urząd Skarbowy ma obowiązek wystawić takie zaświadczenie.
      
 6. Z Zaświadczeń z Urzędu Skarbowego wynika, że moja rodzina nie uzyskała żadnych dochodów. Co mam wpisać we wniosku?
  Od razu nasuwa się pytanie: z czego Pana rodzina żyła i żyje? Proszę dostarczyć dokumenty potwierdzające korzystanie z różnych form pomocy społecznej – dodatek mieszkaniowy, dodatek rodzinny, pomoc celowa, stypendia itp. Proszę, przed wypełnieniem wniosku o kontakt osobisty, w godzinach dyżurów Biura Stypendialnego.
      
 7. Mieszkam z babcią, jestem na jej utrzymaniu. Co wpisać we wniosku?
  W myśl Ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym” babcia nie jest członkiem rodziny studenta, chyba, że stanowi rodzinę zastępczą i jest lub była opiekunem prawnym. Należy uwzględnić wówczas także dochody babci i dostarczyć wyrok sądu ustanawiający babcię opiekunem prawnym.
  W innym przypadku liczy się dochody rodziców, nie zależnie od tego, gdzie jest się zameldowanym.
      
 8. Rodzice z rodzeństwem mieszkają za granicą. Jakie dokumenty powinienem złożyć?
  Jest Pan na utrzymaniu rodziców. Powinny być to dokumenty potwierdzające dochody rodziców uzyskiwane za granicą Rzeczypospolitej Polskiej, pomniejszone odpowiednio o zapłacone za granicą: podatek dochodowy oraz składki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, przeliczone na PLN. Dokumenty potwierdzające uzyskane dochody za granicą muszą być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego. Należy również przedstawić akt urodzenia rodzeństwa i dokument potwierdzający pobieranie nauki przez rodzeństwo.
     
stypendia WSG Copyright © Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy