Pytania i odpowiedzi

Przedstawiamy odpowiedzi na często zadawane pytania, pokładamy nadzieję, że niektóre z nich rozwieją Państwa wątpliwości:


Jak obliczyć dochód z gospodarstwa rolnego?

Studenci, których rodziny utrzymują się z pracy w gospodarstwie rolnym powinni składać wnioski na podstawie zaświadczeń z Urzędu Gminy wystawionych po ogłoszeniu nowej stawki dochodu.

Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23 września 2019 r. przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wyniósł w 2018 r. 2.715 zł (jest to dochód roczny).

Dochód ten jest uwzględniany przy ustalaniu miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta i doktoranta ubiegającego się o stypendium socjalne oraz kredyt studencki.
        

Jakie dochody wpisuje się w tabeli wniosku? 


W tabeli wpisujemy wszystkie dochody obliczone na podstawie:

  • Zaświadczeń z Urzędu Skarbowego,
  • Oświadczeń o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym, np.: alimenty, renty strukturalne, zasiłki chorobowe itp. (należy wypełnić załącznik 1B),
  • Oświadczeń o dochodzie uzyskiwanym z pozarolniczej działalności osób rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (należy wypełnić załącznik 1A),
  • Zaświadczeń z Urzędu Gminy o wielkości gospodarstwa rolnego (także dzierżawionego)  w hektarach przeliczeniowych, wydanych po 22 września.


W przypadku gdy jeden członek rodziny uzyskiwał dochód z różnych źródeł, należy dochody zsumować.
    

Siostra została przyjęta na studia, jakie dokumenty powinienem dostarczyć?


Obowiązkowo Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach z poprzedniego roku oraz Zaświadczenie z Uczelni potwierdzające, że siostra jest studentką (nie zaświadczenie, że została przyjęta na studia!)
    

W danym roku kalendarzowym nie uzyskałam żadnych dochodów, uczyłam się. Czy muszę mieć zaświadczenie z Urzędu Skarbowego?


Oczywiście, obowiązkowo, jest Pani pełnoletnia. Urząd Skarbowy wystawi zaświadczenie o nie uzyskaniu dochodów.
    

Moja rodzina utrzymuje się wyłącznie z gospodarstwa rolnego, czy muszę dostarczyć zaświadczenia z Urzędu Skarbowego?


Oczywiście, obowiązkowo, dla wszystkich pełnoletnich członków rodziny. Urząd Skarbowy ma obowiązek wystawić takie zaświadczenie.
    

Z Zaświadczeń z Urzędu Skarbowego wynika, że moja rodzina nie uzyskała żadnych dochodów. Co mam wpisać we wniosku?


Od razu nasuwa się pytanie: z czego Pana rodzina żyła i żyje? Proszę dostarczyć dokumenty potwierdzające korzystanie z różnych form pomocy społecznej – dodatek mieszkaniowy, dodatek rodzinny, pomoc celowa, stypendia itp. Proszę, przed wypełnieniem wniosku o kontakt osobisty, w godzinach dyżurów Biura Stypendialnego.
    

Mieszkam z babcią, jestem na jej utrzymaniu. Co wpisać we wniosku?


W myśl Ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym” babcia nie jest członkiem rodziny studenta, chyba, że stanowi rodzinę zastępczą i jest lub była opiekunem prawnym. Należy uwzględnić wówczas także dochody babci i dostarczyć wyrok sądu ustanawiający babcię opiekunem prawnym.
W innym przypadku liczy się dochody rodziców, nie zależnie od tego, gdzie jest się zameldowanym.
    

Rodzice z rodzeństwem mieszkają za granicą. Jakie dokumenty powinienem złożyć?


Jest Pan na utrzymaniu rodziców. Powinny być to dokumenty potwierdzające dochody rodziców uzyskiwane za granicą Rzeczypospolitej Polskiej, pomniejszone odpowiednio o zapłacone za granicą: podatek dochodowy oraz składki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, przeliczone na PLN. Dokumenty potwierdzające uzyskane dochody za granicą muszą być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego. Należy również przedstawić akt urodzenia rodzeństwa i dokument potwierdzający pobieranie nauki przez rodzeństwo.

   

 

stypendia WSG Copyright © Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy