Witamy

SPECJALNE PROCEDURY PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ DLA STUDENTÓW
Przygotowujemy specjalne procedury przyznawania świadczeń dla naszych studentów, mimo braku zmian w wytycznych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, pozwalające nam wypłacić bezzwrotne zapomogi. Wszyscy studenci, którzy znaleźli się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej ze względu na stan zagrożenia epidemicznego będą mogli składać wnioski o zapomogi z tego tytułu od 23 marca b.r. za pomocą poczty elektronicznej (adres stypendia@byd.pl). Formularze wraz z oświadczeniem studenta potwierdzającym trudną sytuację życiową umieścimy na Wortalu Studenckim. Pierwsze zapomogi Komisja Stypendialna przyzna już 3 kwietnia b.r. Jednocześnie informujemy, że czynimy starania, by pozyskać większe środki z Ministerstwa na dalsze wypłaty świadczeń.

 

ŚWIADCZENIA STYPENDIALNE DLA STUDENTÓW
Komisja Stypendialna WSG informuje, że zapobiegając potencjalnym problemom finansowym studentów związanych z sytuacją zagrożenia epidemicznego, od 23 marca b.r. bez dodatkowych formalności, będą wypłacane stypendia socjalne oraz stypendia dla osób z niepełnosprawnościami dla studentów, którzy złożyli w systemie iSAPS wnioski stypendialne w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020. Nowe wnioski stypendialne (socjalne, dla osób z niepełnosprawnościami, Rektora) złożone na semestr letni 2019/2020 będą rozpatrywane przez Komisję Stypendialną w dwóch etapach: pierwsze do 31 marca, kolejne do 12 kwietnia b.r. Oznacza to, że do końca kwietnia wszyscy studenci pozyskają po dwie transze stypendiów. Jednocześnie informujemy, że czynimy starania, by pozyskać większe środki z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na dalsze wypłaty świadczeń.

 

NIE JESTEŚ SAM...
Pieniądze nie są najważniejsze... Naszym Studentom zapewniamy różnorodne formy pomocy finansowej, aby mogli w pełni skupić się na nauce i korzystać z uroków życia studenckiego.

 

ZANIM ZACZNIESZ STUDIA
W WSG już jako kandydat możesz ubiegać się o stypendium. Jeśli aktywnie działałeś społecznie, masz zdolności plastyczne, muzyczne lub talent literacki, jesteś przedsiębiorczy, zdobywasz sukcesy sportowe - nie pozwolimy Ci tego zmarnować! Zaprezentuj swoją dotychczasową działalność i plany twórczego zaistnienia w naszej Uczelni. Opracowaliśmy także wyjątkowy system stypendiów i programów branżowych dla osób z doświadczeniem zawodowym, łączących obowiązki rodzinne z karierą i nauką. Zachęcamy do studiowania pracowników rekrutujących się z tej samej firmy, doceniamy pracodawców inwestujących w kompetencje swojego personelu.

 

KREATYWNA UCZELNIA
Wspieramy kandydatów, którzy osiągnęli bardzo dobre wyniki w nauce i wyróżniali się aktywnością w szkole średniej. Zapewniamy opiekę merytoryczną odpowiednich instytutów, które kierują dalszym, rozwojem uzdolnionych studentów. KU adresowana jest również do studentów niestacjonarnych. KU to owoc Twojej aktywności!

 

ROZBUDOWANY SYSTEM STYPENDIALNY
Możesz korzystać ze świadczeń przyznawanych zarówno z budżetu państwa, jak i ze środków własnych Uczelni. Staramy się zapewniać warunki, w których nasi studenci nie będą zmuszeni do przerywania studiów z powodów finansowych. Celowi temu służą stypendia socjalne oraz zapomogi. Wszyscy studenci dwa razy w roku akademickim mogą ubiegać się o zapomogę z tytułu:

• urodzenia dziecka

• śmierci członka rodziny

• powodzi

• pożaru

• choroby itp.

Studenci posiadający aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub równoważne mogą ubiegać się o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych. Motywujemy studentów do wytężonej nauki, nagradzamy osiągnięcia naukowe, artystyczne, wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, oferując stypendia:

• Rektora dla najlepszych studentów

• Ministra za wybitne osiągnięcia

• nagrody Rektora i Kanclerza

Wspieramy rozmaite formy aktywności, ułatwiając realizację Twoich pasji.

 

POMOC NIEPEŁNOSPRAWNYM
Zanim podejmiesz studia, możesz skonsultować się z Biurem ds. Osób Niepełnosprawnych WSG. Dowiesz się, w jaki sposób pomagamy w indywidualnej organizacji zajęć i jakie korzyści możesz czerpać z Internetu oraz platformy e-learningowej WSG. Pracownicy BON pośredniczą w uzyskiwaniu pomocy materialnej i pomagają w aktywizacji zawodowej. Zawsze możesz liczyć na kompetentną radę i zaangażowanie. Jako jedyna Uczelnia w Bydgoszczy przygotowaliśmy specjalny Program dla Studentów Niepełnosprawnych.


PROGRAM ABSOLWENT
Dołączając do grona absolwentów WSG możesz liczyć na pakiet korzyści (rabaty u Partnerów Programu, spotkania absolwentów po latach, prezentacja ich dokonań na stronie internetowej). Zawsze możesz liczyć na naszą pomoc w rozwoju swojej przedsiębiorczości! Absolwenci, którzy będąc studentami aktywnie udzielali się w życiu Uczelni oraz osiągali dobrą średnią za wyniki w nauce mogą liczyć na uczestnictwo w Programie Absolwent VIP.

 

stypendia WSG Copyright © Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy